Rodlios Circuit, Rhodes, 16/3/2022. Photo: Spiros Papadimitriou